Drug display
Exclusive base medicine Core product Invite Cooperation

Cooperation

Contact information:

Yan Jingjing

Telephone  0757-88338669

Regions  Gaode

Ye Hainan

Telephone  0757-88338670

Regions  Jiangxi, Guizhou, diagnosis power project varieties

Liu Meihua

Telephone  0757-88333211

Regions  Shaanxi, Gansu, Qinghai, Hubei

Hu Qianqi

Telephone  0757-88333155

Regions  Guangdong small package products

Liang Qianyun

Telephone  0757-88333958

Regions  Shandong, Shanxi, Inner Mongolia

Zhong Zhijun

Telephone  0757-88333965

Regions  Henan, Tianjin, Hebei

He Guanping

Telephone  0757-88333916

Regions  Sapylin

Lin Li

Telephone  0757-88333959

Regions  Guangdong comprehensive, Guangdong Hainan (Apostichopus japonicus), general agent

Li Xiufen

Telephone  0757-88333209

Regions  Shanghai, Anhui, Jiangsu

Yang Liyi

Telephone  0757-88333207

Regions  Guangdong large package products

Qu Caixia

Telephone  0757-88333212

Regions  Xinjiang, Ningxia, Sichuan, Chongqing

Wu Jieping

Telephone  0757-88333907

Regions  Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Beijing

Chen Wennv

Telephone  0757-88333206

Regions  Yunnan, Guangxi, Hunan

Hu Li

Telephone  0757-88338690

Regions  Fujian, Zhejiang, Guangdong Hainan (black)

XML 地图 | Sitemap 地图